Każda inwestycja z uwagi na niepowtarzalny charakter wymaga indywidualnego podejścia, a jej specyfika warunkuje wybór właściwej metody realizacji, z których wyróżnić należy:

  • metodę konwencjonalną
  • metodę zarządzania przedsięwzięciem
  • Construction Management,
  • Contracting Management;
  • metodę Turn Key - "pod klucz"
  • Design & Build - projekt i budowa.

Nasi specjaliści zorganizują i poprowadzą kompleksowo inwestycję wg wybranej wspólnie metody dla zapewnienia Państwa komfortu, efektywności przedsięwzięcia oraz bezpieczeństwa zaangażowanych środków finansowych.
W ramach nadzoru inwestycyjnego zapewniamy między innymi: weryfikację dokumentacji technicznej, ocenę kompletności uzyskanych pozwoleń i uzgodnień, reprezentowanie inwestora na budowie, kontrolę zgodności realizacji budowy z projektem, specyfikacją, pozwoleniem na budowę, określonymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami technicznymi, sprawdzanie jakości i odbiór robót budowlanych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, kontrolę harmonogramów, koordynację i wydawanie opinii na temat postępu prac i ewentualnych zagrożeń, a także kontrolowanie rozliczeń budowy. Duży nacisk kładziemy w szczególności na zagadnienia związane z Health&Safety w trakcie realizacji inwestycji. Asystujemy i doradzamy również w zakresie procedury przekazania obiektu do użytkowania.